Skip to main content

Juridiska bestämmelser

Ansvarsfriskrivning samt allmänna regler och villkor

1.0 Användarvillkor på www.visitnorway.com

1.1 Innovasjon Norge ("IN") driver webbplatsen www.visitnorway.com ("webbplatsen"). Webbplatsen är en online-portal med information om Norge som turist- och mötesdestination, produkter och andra tjänster, många av vilka kommer från tredje parter utanför Innovasjon Norges kontroll. Webbplatsen innehåller information om produkter och / eller tjänster från tredje part, och ger åtkomst till information och tjänster som tillhandahålls av tredje part ("innehåll från tredje part"). Användning av webbplatsen förutsätter att du accepterar villkoren nedan.

1.2 Webbplatsens användningsregler och villkor. Den här sidan anger villkoren som gäller för webbplatsens användare. Läs noga igenom sidan innan du besöker eller använder webbplatsen. Genom att besöka eller använda webbplatsen godkänner du villkoren här. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte heller besöka eller använda webbplatsen. IN kan komma att uppdatera och ändra dessa villkor när som helst. Villkoren anger hur webbplatsen får användas och är bindande, så det är viktigt att läsa igenom informationen på den här sidan med jämna mellanrum.

1.3 Du samtycker till att gå igenom villkoren med jämna mellanrum så att du är medveten om sådana ändringar. Fortsätter du att använda webbplatsen utgår vi ifrån att du godkänner de uppdaterade villkoren. Du samtycker också till att IN inte ansvarar för att meddela dig om villkorens eventuella ändringar på något annat sätt. Vidare är det helt och hållet ditt ansvar att se till att du läser igenom dessa villkor regelbundet.

2.0 Din användning av webbplatsen

2.1 Förutom information, produkter eller tjänster som identifieras som IN:s information, produkter eller tjänster måste du vara medveten om att IN inte på något sätt driver, kontrollerar eller stöder information, produkter eller tjänster på Internet, vare sig det finns länkar till dessa på webbplatsen eller inte.

2.2 IN garanterar inte att webbplatsen kommer att fungera oavbrutet eller felfritt eller att eventuella fel kommer att korrigeras.

2.3 Du godkänner att IN inte garanterar och inte kan hållas ansvariga för att nedladdningsbara filer, antingen via webbplatsen eller andra webbplatser som IN länkar till, är fria från virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig kod. Du ansvarar själv för att ha rutiner och kontroller på plats som möter dina individuella behov och skyddar från skadlig kod och virus etc.

3.0 Copyright, licenser och idéer

3.1 Copyright © Innovasjon Norge. De immateriella rättigheterna i underliggande HTML, text, ljudklipp, videoklipp och annat innehåll som du har tillgång till på webbplatsen antingen ägs av IN, eller också har IN rätt att använda innehållet. Härmed ges webbplatsens besökare tillstånd att ta del av material på webbplatsen och, i den mån det är nödvändigt för att lagligen få tillgång till och använda de tjänster som finns på webbplatsen för personligt bruk, att elektroniskt kopiera, arkivera och skriva ut delar av webbplatsen. Du får inte kopiera, reproducera, publicera om, ladda upp, posta, överföra, modifiera, sälja vidare eller distribuera webbplatsens innehåll, inklusive text, grafik, kod och / eller programvara utan skriftligt tillstånd från Innovasjon Norge.

3.2 Begränsad licens. IN beviljar webbplatsens besökare en begränsad licens som ger rätt att skriva ut, ladda ner, använda och visa webbplatsens offentligt tillgängliga information på datorn för lagliga ändamål. Annat innehåll som logotyper, fotografier, tabeller och liknande är endast tillgängliga på webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk och under följande förutsättningar: Att du inte ändrar sådant innehåll, och att du inkluderar IN:s så kallade notis om copyright och denna begränsade licens i sådant innehåll. Ingenting i detta avsnitt får tolkas som att någon del av IN:s copyright, varumärken eller annan immateriell egendom överlåts, och inte heller att någon del av copyright eller annan immateriell egendom som tillhör någon annan överlåts.

3.3 Du har inte under några omständigheter rätt att publicera, sända om, återdistribuera eller på annat sätt reproducera något av innehållet på webbplatsen till tredje part, oavsett format.

3.4 Du får spara, skicka material till offentligt tillgängliga delar av webbplatsen som anslagstavlor och e-postlistor ("inskickat material"). Du ger IN icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande evig licens med rätt att underlicensiera, reproducera, distribuera, överföra, skapa härledda verk av, offentligt visa och framföra inskickat material och annan information på alla sätt och i alla medier, vare sig de finns nu eller kommer att utvecklas i framtiden.

3.5 Du ger också IN rätt att använda ditt namn i samband med inskickat material och annan information liksom i samband med tillhörande reklam, marknadsföringsmaterial och kampanjmaterial. Du godkänner att du inte har regressrätt gentemot företaget för påstådda eller verkliga intrång eller missbruk av äganderätten i din kommunikation med visitnorway.com.

3.6 Innehåll som är sannolikt olagligt och / eller stötande kommer att tas bort omedelbart efter anmälan till Visitnorway.

4.0 Varumärken

4.1 IN, visitnorway.com och andra produktnamn, företagsnamn, varumärken, logotyper etc. som nämns här tillhör sina respektive ägare. Allt sådant innehåll skyddas av Norges immateriella rättigheter och upphovsrättslagar och utländska jurisdiktioner. Otillåten användning av innehållet kan vara ett brott mot tillämpliga lagar om upphovsrätt, varumärken och annan immateriell egendom eller mot andra lagar. Även om vi strävar efter att informationen på visitnorway.com ska vara korrekt kan vi inte garantera riktigheten av alla uppgifter på webbplatsen. Information på webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Informationen kan komma att ändras eller uppdateras utan förvarning. Webbplatsen är inte ett erbjudande eller ett kontrakt. Priser och tillgänglighet kan komma att ändras utan förvarning. All kommunikation eller material som du skickar eller överför till IN via Internet är, och behandlas som, icke-konfidentiell och utan äganderätt. Vid överföring av personlig information till IN, inklusive men inte begränsat till namn, adress(er), telefonnummer, e-postadress(er) och ID-nummer, ger du IN och dess dotterbolag uttryckligen tillåtelse att använda sådan information i lagliga syften. Genom att överföra eller skicka kommunikation eller material till webbplatsen godkänner du att IN och dess dotterbolag får använda kommunikationen eller materialet i olika syften inklusive reproduktion, överföring, utgivning, sändning och publicering. IN och dess dotterbolag ansvarar inte för att meddelanden som publiceras på denna webbplats besvaras. Det är strängt förbjudet att publicera eller sända olagligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller hädiskt material eller material som utgör eller uppmanar till beteende som kan anses vara ett brott eller som bryter mot lagen. Du samtycker till att IN och tredje parter som nämns på webbplatsen inte ansvarar för eventuella förluster eller skador du förorsakas, inklusive direkta, indirekta, särskilda skador eller följdskador eller förlust av data eller vinst, även om IN eller tredje part har informerats om risken för skada eller förlust.

5.0 Allmän ansvarsbegränsning

5.1 IN erbjuder webbplatsen i "befintligt skick" och representerar inte någon annan webbplats som kan nås via webbplatsen eller som länkar till webbplatsen. När du besöker en webbplats utanför webbplatsen måste du vara medveten om att den är oberoende av webbplatsen och att IN inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Länkar till andra webbplatser innebär inte att IN stöder eller accepterar ansvar för innehållet eller användningen på dessa webbplatser.

6.0 Skadeersättning

6.1 Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla webbplatsen, dess tjänstemän, chefer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tjänstens tredje parts informationsleverantörer skadeslösa från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive juridiska kostnader: - (i) till följd av brott mot dessa villkor (inklusive vårdslöst eller felaktigt handlande) av dig eller någon annan person som använder webbplatsen och dess tjänster; (Ii) oavsett om det uppstår på grund av att du laddade ner filer från webbplatsen eller från platser vi länkar till; och (iii) oavsett om det uppstår som en följd av en handling du tar som en direkt eller indirekt följd av information, åsikter eller annat material på webbplatsen, eller som genereras från webbplatsen och dess tjänster. Det är ditt ansvar att utvärdera riktigheten, fullständigheten och användbarheten av alla yttranden, tjänster, varor och annan information du får via webbplatsen och dess tjänster eller på Internet i allmänhet.

7.0 Tillämplig lag och tvistemål

7.1 Detta avtal regleras av och uppförs i enlighet med Norges lagstiftning.

7.2 Du samtycker till att alla rättsliga ärenden mellan dig och IN, för alla ändamål som rör detta avtal eller parternas skyldigheter enligt detta avtal endast skall behandlas av en behörig domstol i Norge.

7.3 Om IN underlåter sig att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av någon del av detta avtal får det inte tolkas som att avtalet inte gäller.

7.4 Om någon del av villkoren är ogenomförbart (inklusive eventuella bestämmelser i vilka vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) påverkas inte andra delar av dessa villkor.